Aandachtspunten

Er komt meer kijken bij het geven van een training dan alleen het bedenken en uitwerken van de oefeningen alleen. Het geven van een training is breder; zo moet ook nagedacht worden over de praktische uitvoering van de oefeningen, de veiligheid van de renners en de manier waarop je de kennis wilt overdragen. In onderstaand stuk wordt ingegaan op een aantal speerpunten tijdens de training; in het onderdeel organisatorische vormen wordt specifiek ingegaan op de organisatie van de training.

Het SALVO-principe

Salvo is een ezelsbruggetje voor het onthouden van een aantal speerpunten bij het geven van een complete training. SALVO staat voor:

 • Sfeergerichtheid
 • Actie
 • Leren
 • Veiligheid
 • Organisatie

Sfeergerichtheid in de trainingsgroep is net als taak- en relatiegerichtheid van groot belang, en zal zeker een herkenbare bijdrage leveren aan het bereiken van de gestelde trainingsdoelen.

Aandachtspunten Sfeergerichtheid

 • enthousiast optreden;
 • motiverende uitspraken en aanmoedigingen;
 • het prijzen van positieve gedragingen en handelingen;
 • inspelen op gevoelens van de renners;
 • erkennen en gebruik van ideeën van de renners;
 • passende, uitdagende en attractieve trainingsvormen;
 • accepteren van gedrag en gevoelens van de renners.
 • Actie in de training, deze zal altijd afhankelijk zijn van de gestelde trainingsdoelen maar men moet altijd zoeken naar een balans tussen arbeid en rust. Men moet altijd streven naar een maximaal leer-, trainings- of vormingsrendement.

Aandachtspunten Actie

 • juiste oefenstof hanteren in relatie tot de leerdoelen;
 • oefenstof in de juiste volgorde ordenen;
 • renner voldoende tijd geven om de oefenstof te verwerken;
 • oefenvormen op het juiste moment op de juiste plaats;
 • oefenstof met de passende arbeidsintensiviteit aanbieden;
 • oefenstof moet afgestemd zijn op de groep en het individu; bij niveauverschil gaan differentiëren.

Aandachtspunten Leren

Leren is een verandering van gedrag van een ervaring. Door verschillende leerprincipes toe te passen leert de renner sneller en beter.
Leerprincipes zijn o.a. terugkoppeling, -weet wat je leert, -activiteiten, -plezier, -oefening baart kunst, -aanknoop.
Trainen en begeleiden doe je met een bepaald doel voor ogen. Je wilt iets bereiken, en de renner wil iets bereiken. Het te bereiken doel is het gewenste eindgedrag. Al lerend van de ervaring bereikt de renner het doel. Het “terugkoppelingsprincipe”is een van de belangrijkste en krachtigste leerprincipes.

Mogelijke soorten leerdoelen binnen een training:

 • vaardigheden
 • kennis en inzicht
 • bereidheid

Denk na over de volgende zaken in de voorbereiding op de training;

 • maak een keuze voor welk soort leerdoel of doelen binnen de geplande training;
 • observeer en meet het trainingseffect;
 • bespreek het resultaat met de renner;
 • bespreek met de renner hoe het resultaat is bereikt;
 • leg relaties naar toekomstige training en wedstrijddoelen;
 • wijs de renner op andere mogelijke trainingsmomenten en doelen

Aandachtspunten Veiligheid

Deze term zegt (te)veel, immers veilig wielrennen bestaat in feite niet!
Beter zou zijn te spreken van “zo veilig mogelijk” wielrennen d.w.z. met beperking van de gevaren en risico` die nu eenmaal aan een snelheidssport verbonden zijn. Vooropgesteld dient daarbij te worden dat iedere renner zelf een groot stuk verantwoordelijkheid draagt voor eigen veiligheid en dat van anderen. Valpartijen en botsingen met als gevolg schade of lichamelijk letsel zullen echter altijd blijven bestaan met of zonder schuld. Gezien veel trainingen op de openbare weg (moeten) plaatsvinden, heeft men te maken met verkeersregels van de overheid!
Veiligheidsaspecten lopen als rode draad door de gehele training bij zowel een afgesloten als een niet afgesloten parcours.

Men onderkent in de trainingen:
1 Actieve veiligheid
Betrekking hebbend op actie, gedrag, mentaliteit en houding van de renner

2 Passieve veiligheid
Betrekking hebbend op alle maatregelen die in technisch, medisch, sociaal en organisatorisch opzicht mogelijk zijn om de training zo veilig mogelijk uit te voeren.

 • controle fiets en kleding;
 • controle trainingsparcours;
 • controle hulpmiddelen;
 • verantwoorde oefenstof aanbieden;
 • helpen en ondersteunen waar het nodig is;
 • pas ondersteuning en gebruik van hulpmiddelen op de juiste wijze toe;
 • balans in arbeid en rust verhoudingen;
 • bewaken van de concentratiecurve.

Meer over de veiligheid tijdens trainingen lees je hier.

Aandachtspunten Organisatie

Organisatie, is de sleutel tot een goede structuur die nodig en een voorwaarde is voor het slagen van een training. Als bij een lesvoorbereiding onvoldoende is nagedacht over een doelgerichte en doelmatige organisatie, dan gaan vaak heel veel didactische aspecten van een training niet goed.

Aandachtspunten

 • juiste opstelling voor de renners, in relatie tot aantallen en ruimte;
 • keuze eigen opstelling;
 • de vorm moet passend bij doel, en voorwaarden;
 • geeft de gewenste route aan;
 • kies voor snelle en doelmatige organisatie overgangen;
 • ga niet te snel en te vaak wisselen van organisaties en van locaties;
 • benut de aanwezige ruimte;
 • gebruik hulpmiddelen op de meest logische plaatsen;
 • laat materiaal uitzetten en opruimen;
 • zorg voor veiligheid bij materiaal gebruik.

Meer over de organisatie van trainingen lees je hier.

Meer informatie

 • Bekijk hier een checklist voor het correct uitvoeren van het SALVO-principe.